Gezinsvoogd

Gezinsvoogd op Saba

RCN unit Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland is op zoek naar een:
Gezinsvoogd
Vacaturenummer: P&O2018_04_009, Standplaats: Saba

De organisatie:
Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN) focust op de zorg voor het kind dat in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, opdat wordt voldaan aan randvoorwaarden van veiligheid en ontwikkelingsvoorwaarden. Dit doet JGCN zowel in het vrijwillig als in het gedwongen kader.

Het jeugdbeleid in Caribisch Nederland kent twee overheden: de openbare lichamen zijn primair verantwoordelijk voor de preventie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor de zwaardere jeugdzorg en de uitvoering van de gezinsvoogdij.

Functieomschrijving:
Als gezinsvoogd geef je invulling aan de kinderbeschermingsmaatregel die door de rechter is uitgesproken. Dit aan de hand van de rapportage en het verzoek van de Voogdijraad. Samen met ouders/verzorgers stel je een plan van aanpak op om de bedreiging voor de ontwikkeling van het kind op te heffen. Dit doe je door ouders te ondersteunen bij de opvoeding door o.a. huisbezoeken af te leggen en de noodzakelijke hulp en zorg in de thuissituatie te organiseren en coördineren. De veiligheid van het kind dient gemonitord te worden en vraagt zo nodig om actief ingrijpen.
Indien noodzakelijk stel je als gezinsvoogd de kinderrechter in om een machtiging uithuisplaatsing te verzoeken en adviseer je de rechter over het al dan niet verlengen van de ondertoezichtstelling. Het opbouwen en onderhouden van een professioneel netwerk met betrokken deskundigen en zorgaanbieders behoort eveneens tot de werkzaamheden.

Taken:

 • Je zorgt voor het uitvoeren van het hulpverleningsplan door het begeleiden en bieden van hulp aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers;
 • Je maakt gebruik van verschillende op de hulpvraag, probleemsituatie of opgelegde maatregel gerichte behandelings- en begeleidingsmethodieken;
 • Je bemiddelt in die situaties waarbij sprake is van conflicten (tussen jeugdige, cliëntsysteem en/of betrokken partijen);
 • Wanneer sprake is van een gedwongen kader verplicht je waar nodig betrokken ouders en kinderen om het plan van aanpak en gegeven adviezen en aanwijzingen op te volgen;
 • Je verstrekt informatie, geeft voorlichting en advies aan ouders op het gebied van ontwikkeling en opvoeding;
 • Je geeft trainingen die erop gericht zijn sociale en praktische vaardigheden uit te breiden;
 • Je observeert en signaleert knelpunten en mogelijke (veiligheids)risico’s aangaande de gezinssituatie, de opvoeding, e.d., rapporteert hierover en raadpleegt indien nodig in- of externe deskundigen;
 • Je handelt in crisissituaties conform richtlijnen en schakelt indien nodig overige hulpinstanties in;
 • Je stelt cliëntdossiers samen (conform daartoe gestelde eisen) en houdt deze bij (bewaakt daarbij ook de naleving van geldende termijnen);
 • Je stelt in- en externe rapportages op m.b.t. de voortgang en effecten van het hulpverleningsproces (ook juridisch onderbouwd waar het gaat om hulpverlening in het gedwongen kader) en legt deze ter beoordeling voor aan de Senior Jeugdzorgprofessional;
 • levert een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van cursussen/trainingen, je voorlichtingsmateriaal en deskundigheidsbevordering (w.o. oudercursussen, themabijeenkomsten);
 • Je neemt deel aan werk- en multidisciplinair overleg;
 • Je neemt vanuit het vakgebied deel aan projecten;
 • Je assisteert op aanwijzing van het management bij overige werkzaamheden en verricht ook werkzaamheden van naast en lager gelegen functies binnen het aandachtsgebied.


Competenties
Kerncompetenties JGCN:

 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Sociabiliteit
 • Integriteit/betrouwbaarheid

Functiespecifieke competenties:

 • Analyserend vermogen
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgerichtheid


Functie-eisen:

 • HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Sociaal Pedagogische Hulpverlening;
 • Ruime ervaring in de jeugdhulpverlening, bij voorkeur als gezinsvoogd of als ambulant hulpverlener;
 • Beheersing van Papiaments en Nederlands in woord en geschrift;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, werkmethoden en processen;
 • Kennis van de (wettelijke) protocollen en richtlijnen voor de uitvoering van maatregelen in het kader van ondertoezichtstelling en jeugdreclassering;
 • Communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van informatieve contacten met (pleeg)ouders/ familie, scholen, externe instanties en dergelijke


Arbeidsvoorwaarden:
Aanloopschaal 8 minimaal $ 2.136,- tot maximaal $ 2.972,-
Functieschaal 9 minimaal $ 2.452,- tot maximaal $ 3.334,-

Het vaststellen van het salaris is afhankelijk van de opleiding en ervaring.

Overige arbeidsvoorwaarden:
Tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar, bij wederzijds tevredenheid en mogelijkheid kan er sprake van verlenging zijn. Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een positieve uitslag van de medische keuring zijn vereist en dus onderdeel van de selectieprocedure. Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten uit het Caribisch Gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch Gebied de voorkeur.

Voor alle vacatures zijn de lokale arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Voor informatie omtrent de vacature:
Mevrouw Jeanalda Pourier, telefoonnummer + 599 7157201

Digitaal solliciteren U kunt uw Curriculum Vitae met motivatie sturen naar:
E-mail: personeelszaken@rijksdienstcn.com


Sluitingsdatum: 27 mei 2018

Branche: 
Overheid
Functiegroep: 
Staf, advies en beleid
Werk / Denkniveau: 
HBO
Leidinggevend: 
Nee
Vereiste talenkennis: 
Engels
Vereiste talenkennis: 
Nederlands
Vacature gaat in per : 
10/05/2018
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf: 
Jeugdzorg en Gezinsvoogdij CN
Plaats: 
Saba